Nordhavnsgården
 

Miljøgård

På afdelingsmødet september 2011 blev det vedtager at etablere en miljøgård  i den nordligste gård (elefantgården) i forlængelse af buret, hvor dagrenovationsbeholdere opbevares til sortering og opbevaring af affald.

Storskrald, elektronik og farligt affald opbevares på nuværende tidpunkt primært i kælderen, hvilket er problematisk siden det udgør en brandfare, sviner og lugter, samt medfører en stor arbejdsbyrde for ejendommens ansatte under dårlige arbejdsforhold.

Miljøgården skal placeres, så den støder direkte op til hegnsmuren til naboejendommen, Ejerforeningen Vordingborggade.

I miljøgården skal hensættes storskrald og sorteres affald såsom pap, papir, plast, metal, elskrot m.m. Der vil samtidig blive etableret affaldsøer i de andre gårde til pap og papir. Affaldsskakterne i opgangene vil blive bibeholdt til husholdningsaffald.

Miljøgården er tegnet af landskabsarkitekt Finn Jørsboe, og vil dække et areal på ca. 70 kvadratmeter, højden over terræn bliver ca. 2,5 m. Facaderne vil fremstå som en let konstruktion i træ beklædt med vandrette lameller. Miljøgården var først tænkt udført uden tag, men Københavns kommune har den 9. januar 2012 kun givet byggetilladelse til opførelse af miljøgården under forudsætning af, at den nuværende hegnsmur bliver forhøjet med ca. 70 cm, for at leve op til myndighedernes krav til brandsikring. Desuden kræver myndighederne, at der skal være tag på miljøgården.

Tegningerne er nu ændret, så miljøgården vil blive udført med et grønt tag, der bliver udformet som et vandret tag beplantet med stenurt. Udover forhøjelse af hegnsmuren trænger den også til en generel istandsættelse af de øverste 40 cm.

Vi har i maj 2012 fået en ”Fuldmagt” fra naboejendommen, og arbejdet med miljøgården er påbegyndt i midten af juli 2012. Det starter med reparation og forhøjelse af muren, dernæst opføres selve bygningen i august. Bestyrelsen forventer at kunne gennemføre projektet indenfor den økonomiske ramme man besluttede på afdelingsmødet den 14.9. 2012.

I miljøgården vil der kunne sorteres storskrald, farligt affald, pap, papir, batterier, glas, elektronik m.m.. Samtidig etableres et byttehjørne til ting, der kan genbruges. Derudover oprettes nye standpladser til pap- og papircontainere i de andre gårde.

Bemærk, at køkkenaffald stadig skal smides i skaktene i lukkede poser.

Når miljøgården er etableret vil der blive iværksat en affaldskampagne, der skal fortælle alle beboere om korrekt sortering af affald. Projektet forventes at have betydelige fordele. I kælderen mindskes brandfaren og der vil være mindre lugtgener og svineri, samt ingen problemer med affaldet i forbindelse med evt. fremtidige kælderoversvømmelser. Ydermere sparer de ansatte en del tid og udsættes for mindre slid. Endelig forventes det også at given en miljømæssig gevinst i form af bedre affaldssortering.

Status: Afsluttet

Nordhavnsgården | Østbanegade 153, 2100 København Ø  | Tlf.: 35 42 47 44